правовой интернет-сайт
Поиск

Согласно ХПК показания свидетелей — только если нет других доказательств

Наверное, наиболее обсуждаемой новеллой Хозяйственного процессуального кодекса можно считать введение в процесс института свидетелей. Нельзя сказать, что до этого эффективность хозяйственного производства была низкой или общество как-то существенно страдало от невозможности привлечения свидетелей, как средству доказывания. Но законодатель стремится к активному развитию норм и внедрению мирового опыта, где такие подходы к решению коммерческих споров давно имеет место.

Зловживань буде небагато

Найбільші побоювання в середовищі правників викликає перспектива втрати оперативності розгляду справ як однієї зі своїх основних переваг. Адже факти затягування процесу через зловживання з неявкою свідків на судове засідання, на жаль, досить добре відомі з практики цивільного судочинства.

Утім, аналізуючи зміни до кодексу, можна дійти висновку, що законодавець звів до мінімуму можливість зловживань, установивши низку суттєвих обмежень як щодо особи свідка, так і щодо його показань.

По-перше, у ч.1 ст.87 ГПК визначено, що показаннями свідка можуть бути відомі йому обставини, які мають значення для справи. Одначе, що важливо, не можуть бути доказом показання свідка, котрий не може назвати джерела своєї обізнаності в певних обставинах, або слова, які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб.

По-друге, ч.2 ст.87 ГПК суттєво звужено встановлення фактів на підставі показань свідків. Так, не можуть установлюватись обставини (факти), які відповідно до законодавства або звичаїв ділового обороту відображаються (обліковуються) у відповідних документах. Тож такі свідчення допустимі для доказування тільки таких обставин справи, які неможливо встановити за допомогою інших засобів доказування.

Це нівелює доцільність участі свідка в більшості кредитних спорів, спорів, пов’язаних із недійсністю угод, з питань укладання чи виконання угод, в яких доведення може ґрунтуватися виключно на підставі письмових доказів. Таким чином, коли законом чітко визначено умови виникнення тих чи інших прав або обов’язків, пояснення свідків не буде слугувати тими доказами, які можуть бути покладені в основу рішення.

Разом з тим доцільною можна вважати участь свідка в корпоративних спорах між юридичною особою та її учасником, зокрема тим, який вибув. Також у спорах між учасниками юридичної особи стосовно діяльності, управління, створення та припинення цієї особи. Додатково можливість допиту свідка може суттєво допомогти в спорах між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків, завданих товариству цією особою, стосовно підтвердження факту підписання договорів, якщо свідки були при цьому фізично присутні, а експертиза не в змозі відповісти на поставлені запитання.

Крім того, досить чітко врегульовано процедуру давання свідком показань. Вони викладаються тільки в нотаріально посвідченій письмовій заяві, в якій свідок, окрім власних персональних та контактних даних, викладає обставини справи, про які йому стало відомо, та джерела обізнаності. Також зазначає, що поінформований про кримінальну відповідальність за давання неправдивих показань і що готовий з’явитися в суд за викликом для підтвердження своїх показань.

Міжнародний досвід

Не може не впасти в очі схожість заяви свідка з досить добре знайомим вітчизняним правникам поняттям «афідевіт» з англо-американської системи права. Афідевітом у цьому розумінні можна вважати письмове свідчення (твердження про факт), дане під присягою.

З огляду на глобалізацію, яка торк-нулась і права, афідевіти досить доб-ре закріпились і в інших правових системах, зокрема в германській. У ній під цим інститутом розуміється письмове показаня, що посвідчується нотаріусом або іншою уповноваженою на це посадовою особою (без складання присяги).

Дуже активно використовується цей спосіб доказування саме в корпоративних спорах. Зокрема, посадова особа компанії може сформувати афідевіт, в якому будуть міститися відомості про акціонерів і директорів компанії. Якщо ця інформація не зберігається в державному реєстрі, саме такий документ може підтверджувати корпоративну структуру.

Також посадова особа компанії вправі сформувати афідевіт, яким підтвердити, що долучені документи є справжньою копією, наприклад, усього електронного листування з адреси компанії з певною особою за визначений проміжок часу.

Український законодавець активно намагається пристосувати національне законодавство до європейських правових норм. Тому саме механізм афідевіту був адаптований під заяву свідка.

Явка в суд не обов’язкова

Безпосередня участь свідка в судовому засіданні не обов’язкова. Його суд викликає для допиту за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи в разі, якщо обставини, викладені громадянином у заяві, суперечать іншим доказам або викликають сумнів щодо їх змісту, достовірності чи пов-ноти. Суд може зобов’язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов’язані із цією процесуальною дією.

Феміда може зобов’язати учасника справи, який подав заяву свідка, забезпечити явку останнього до суду або участь такої особи в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Якщо свідок без поважних причин не з’явився на судове засідання або не взяв у ньому участі в режимі відеоконференції, суд не бере до уваги його показань. Саме цей факт нівелює можливі спроби зловживати затягуванням розгляду справи через неявку свідка, адже весь тягар щодо забезпечення явки свідка та ризик негативних наслідків неявки несе сторона, яка подала від нього заяву.

Практика покаже

Безумовно, з теоретичної точки зору, запровадження інституту свідків як додаткового засобу доказування може мати позитивний вплив на господарське судочинство. Особливого значення показання свідків можуть набути для правильного вирішення спору й ухвалення законного та справедливого рішення в тому разі, якщо іншими засобами доказування отримати інформацію про обставини видається неможливим. Утім, як слушно зазначають провідні науковці, остаточно визначити позитивні та негативні якості цієї новели можна буде лише на практиці.